Alapszabály

Speciális Szakiskolák Országos Egyesülete
Alapszabály

I. Az Egyesület jogállása

1. Az Egyesület az ország területén működő speciális szakiskolák továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésével foglalkozó intézmények (továbbiakban speciális szakiskola) autonóm szakmai érdekképviseleti szervezete
2. Az Egyesület jogi személy, amely 1994. június 4.-én Alsóörsön az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján alakult meg.
3. Az Egyesület székhelye: 1119 Bp. Leiningen u.27 - 35.
4. Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi.
5. Tevékenysége kiterjedhet más országok területére is.

II. Az Egyesület célja:

1. tagszervezeteink és a speciális szakiskolák tanulói esélyegyenlőségének elősegítése, tanulóink életminőségének javítása a szervezetünk eszközeinek felhasználásával
2. folyamatos szakmai kapcsolattartás a speciális szakképzést folytató intézmények között,
3. szakképzést fejlesztő kezdeményezések új módszerek terjesztése, szakmai közös képviselet, érdekvédelem
4. a speciális szakiskolákat végzett fiatalok munkába-állításának elősegítése

5. Az Egyesület politikai pártoktól és egyházaktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak és egyházaknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük anyagi támogatást nem fogad el

III. Az Egyesület feladatai:

1. Biztosítja az egyesületi tagok között a folyamatos információs kapcsolatot:
ennek részeként számítógépes szakmai adatbázist hoz létre, amely tartalmazza a tanintézmények és magánszemélyek pedagógiai szakanyagait, és hozzáférhetővé teszi a tagok számára, összeállítja a speciális szakiskolák képzési jegyzékét, terméklistáját és ezt folyamatosan karbantartja, figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci változásokat és ennek alapján javaslatot tesz a képzésre.

2. Megszervezi a speciális szakiskolák tanulói számára az országos tanulmányi és sportversenyeket, nyári táborokat, kulturális rendezvényeket, szakmai bemutatókat, továbbképzéseket.
3. Számítógépes nyilvántartást vezet a meghirdetésre kerülő és szakiskolák által elnyerhető pályázatokról.
4. Az Egyesület a speciális szakiskolákban tanuló hátrányos helyzetű fiatalok munkába állási esélyeinek javítása érdekében kapcsolatot kíván létesíteni hasonló külföldi szervezetekkel ill. intézményekkel és meg kívánja ismerni ezek tapasztalatait.
5. Az érdekegyeztetés keretében információs, egyeztető kapcsolatot kíván kialakítani a döntést előkészítő és hozó szervekkel. Úgyszintén állandó kapcsolatot kíván létrehozni mindazon állami, önkormányzati, szakmai társadalmi szervvel, amelyek tevékenysége hatással van a speciális szakiskolákra, ill. az ott tanuló fiatalokra.
6. Szakmai súlyát és kompetenciáját felhasználva igyekszik a speciális szakiskolák és tanulói számára a jogszabályalkotás a végrehajtás minden szintjén minél kedvezőbb körülményeket elérni.

 

 

IV. Az Egyesület tagsága:

1. A tagok belépése önkéntesen történik.
2. A tag jogállása szerint lehet: rendes tag,
tiszteletbeli és pártoló tag
3. Az Egyesület tagja lehet - bármely az Egyesület célját és alapszabályát elfogadó, a tagdíj fizetését vállaló jogi személy /iskola, intézmény, /Az tagszervezetet egy szavazattal az intézmény vezető, vagy az általa megbízott személy képviseli./
4. Az elnökség tagjai önálló szavazati joggal rendelkeznek, intézményük képviseletétől függetlenül
5. Társult tag lehet minden jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezet, amely a speciális szakiskolákkal azonos vagy hasonló tevékenységet folytat.
6. Tiszteletbeli tag lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki az egyesület céljainak megvalósítása során jelentős eredményt ér el, vagy azt nagymértékben támogatta és az Elnökség tiszteletbeli taggá választotta. Tiszteletbeli tagságra javaslatot bármely egyesületi tag tehet.
7. Pártoló tag lehet bármely belföldi, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, aki az Egyesület céljaival egyetért és azt támogatja.
8. Az Egyesületbe való belépés az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépő nyilatkozik, hogy az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri. A tagság a nyilatkozatnak az Elnökség által történt elfogadásával jön létre.
9. Az Egyesület tagintézményei a közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat fizetnek.
10. A tag kilépési szándékát legalább 3 hónappal a naptári év vége előtt az Elnökségnek tartozik bejelenteni. A tagság a naptári év utolsó napjával szűnik meg. Megszűnik a tagság abban az időpontban, amikor a jogi személy a működését megszünteti. Ha a tag - felhívás ellenére - alapszabályban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, az Elnökség jogosult a tagot az Egyesület tagjai közül kizárni. A tag kizárása az Elnökség kétharmados többségének szavazatával történik. A tag a kizárásra vonatkozó elnökségi határozat felülvizsgálatát kérheti a Közgyűléstől. A kérelemnek nincs halasztó hatálya.

V. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei:

1. Az Egyesület rendes tagjának jogában áll felhatalmazás alapján:
a./ az Egyesület közgyűlésén részt venni,
b./ megválasztás esetén egyesületi tisztséget betölteni
c./ közgyűlés ill. elnökségi ülés összehívására ill. napirendjére javaslatot tenni,
d./ javaslatokat tenni a közgyűlés ill. elnökség felé,
e./ a javaslatok megvitatásában döntések meghozatalában részt venni, szavazni,
f./ tisztségviselők visszahívását kezdeményezni,
g./ az Egyesület szolgáltatásait igénybevenni.

2. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagja jogosult a tanácskozásokon és az egyesület munkájában részt venni, de szavazati joggal nem rendelkezik, és tisztséget sem tölthet be. Az Egyesület szolgáltatásai igénybe veheti.
3. Az Egyesület rendes tagjának kötelessége:
a./ az Egyesület munkájában részt venni és céljait támogatni,
b./ az Egyesület alapszabályát betartani, döntései szellemében tevékenykedni,
c./ az Egyesület részére a szükséges információkat megadni,
d./ az éves tagdíjat befizetni

VI. Az Egyesület vezető szervei: / közgyűlés, elnökség /

A Közgyűlés
a./ Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely az egyesületi tagok összességéből áll. A közgyűlést évente legalább egyszer, ill. szükség szerint kell összehívni. Tisztújító közgyűlést négyévenként kell tartani,
b./ A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót, valamint egyidejűleg a napirendet a közgyűlés előtt legalább 14 nappal írásban kell megkapni.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ Az Egyesület alapszabályának jóváhagyása és módosítása
b./ az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
c./ tagdíj mértékének megállapítása
d./ a költségvetés jóváhagyása
e./ minden olyan kérdés megtárgyalása, amelyet az elnökség a közgyűlés elé utal
f./ jóváhagyja az Egyesület szervezeti és működési szabályzatát
g./ döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülethez való csatlakozásáról, vagyon felosztásáról

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább a fele jelen van. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az egyesület elnökének szavazata dönt.

Az egyesület alapszabályának megváltoztatásához, megszűnés, egyesülés kimondásához kétharmados többség szükséges. Ha a minősített többséget igénylő kérdésben a közgyűlés nem volt határozatképes, úgy újból össze kell hívni a közgyűlést. Ismételt összehívás esetén a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül - határozatképes.

A közgyűlést és rendkívüli közgyűlést az elnök hív össze, és azt az elnök, vagy az elnökség erre felkért tagja vezeti le.

Rendkívüli közgyűlés összehívásához legalább a tagok 10% - ának a javaslata szükséges. A rendkívüli közgyűlést az erre irányuló javaslatnak az Elnökséghez történő beérkezéstől számított 30 napon belül össze kell hívni.

Az Egyesület elnöksége

a./ Az elnökség 7 tagból áll:
elnök, két alelnök, titkár, három elnökségi tag
b./ Irányítja az egyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban, mindazon kérdésekben döntést hozhat, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
c./ Elkészíti az egyesület szervezeti és működési szabályzatát
d./ Irányítja és felügyeli az egyesület gazdálkodását, pénzügyi ellenőrző bizottságot működtet
f./ Az elnökségi tagok megválasztása négy évre szól. Az elnökséget (elnök, tagok, póttag) a közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással. Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, az elnökség akkor határozat képes, ha legalább 4 tag köztük az elnök vagy az elnök által megbízott alelnök jelen van. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer ülést tart
g./ Az Egyesület harmadik személyek előtt az egyesület elnöke, vagy az elnök által adott felhatalmazás alapján az elnökség megbízottja képviseli
h./ Az Egyesület tagdíjból és egyéb bevételekből gazdálkodik.

 

Sopron, 2005. október 15.

Nyomtatás E-mail